Goppion Caffè

Wij staan altijd voor u klaar.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TRAMONTANA DISTRIBUTION

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Tramontana Distribution B.V., alsmede door alle aan haar gelieerde ondernemingen, hierna alle genoemd “Tramontana Distribution”.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle verbintenissen met Tramontana Distribution.
1.3 De toepasselijkheid van de eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.5 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen boven deze algemene voorwaarden.

2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Koper is juridisch gebonden aan iedere door hem geplaatste order, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch (bijv. via e-mail, internet of EDI) geplaatst. Tramontana Distribution is juridisch gebonden vanaf schriftelijke bevestiging van de order, of vanaf aanvang van uitvoering van de order.
2.3 Tramontana Distribution behoudt zich het recht voor, alvorens een opdracht te accepteren en uit te voeren, van de wederpartij zekerheidsstelling te verlangen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, Af fabriek (= “Ex works”, zoals bedoeld in de meest recente editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel), in de lokale valuta van Tramontana Distribution, tenzij schriftelijk anders is bepaald door Tramontana Distribution.
3.2 Invoering en/of verhoging van invoerrechten, BTW en andere belastingen en heffingen op het product, de daarvoor benodigde grond- en/of hulpstoffen, de levering, of enige andere verhoging van de kosten, na het afsluiten van de overeenkomst ontstaan, zullen door Tramontana Distribution één op één worden doorberekend aan Koper.

4. Leveringstermijnen
4.1 De door Tramontana Distribution opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Het overschrijden van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft Koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, of tot niet-nakoming van enige jegens Tramontana Distribution aangegane verplichting.
4.2 Leveringen geschieden Af fabriek (= “Ex works”, zoals bedoeld in de meest recente editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Het is Koper niet toegestaan de geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of een andere merknaam of verpakking te geven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Kwaliteit
5.1 De producten en/of de daarmee verbonden diensten worden geleverd in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals deze is overeengekomen, en zullen voldoen aan monsters die door Tramontana Distribution aan Koper ter beschikking zijn gesteld, behoudens onbeduidende, technisch niet te vermijden afwijkingen.
5.2 Tramontana Distribution waarborgt dat de samenstelling en kwaliteit van de producten, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschiften van het land waar de producten worden geproduceerd, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
5.3 Tramontana Distribution staat er voor in dat de producten geschikt zijn voor het doel dat is gespecificeerd in de technische specificaties en op het label van het betreffende product.

6. Keuring en klachten
6.1 Koper is verplicht het geleverde bij ontvangst en in elk geval voor be- of verwerking voldoende te onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij de overeenkomst bedongen kwaliteit of soort.
6.2 Klachten met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid product en andere direct bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende vervoersdocumenten te worden vermeld. Klachten met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dienen schriftelijk, duidelijk omschreven, te geschieden binnen 5 werkdagen na datum van levering van de producten. Voor gekoelde producten geldt een afwijkende termijn van 24 uur na levering. Klachten worden door Tramontana Distribution in behandeling genomen, mits de klacht binnen de genoemde termijn is gedaan en het product op de voorgeschreven wijze is bewaard. Klachten ingediend na de genoemde termijnen worden niet in behandeling genomen. Indien Tramontana Distribution daarom verzoekt, is Koper verplicht de producten waarover een klacht is ingediend aan Tramontana Distribution te retourneren.
6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zullen klachten, die Tramontana Distribution bereiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van producten, evenals reclames betreffende verwerkte en bewerkte producten of betreffende geheel of gedeeltelijk beschadigde of opnieuw verpakte producten niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven.
6.4 Gebreken die aan een deel van de producten zijn geconstateerd, geven geen recht op gehele afkeuring van de levering.

7. Retourzendingen
7.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Tramontana Distribution daarmee uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van Tramontana Distribution plaatsvinden.
7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van Koper. Indien de klacht door Tramontana Distribution gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Tramontana Distribution aan Koper worden vergoed.

8. Overmacht
8.1 Overmacht geeft Tramontana Distribution het recht na schriftelijke kennisgeving daarvan aan Koper, de nakoming op te schorten, zonder dat Koper recht heeft op schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan Tramontana Distribution toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis waardoor nakoming van een verplichting van Tramontana Distribution redelijkerwijs niet kan worden gevergd, ongeacht of die omstandigheid of gebeurtenis ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien.
8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, spoorwegstaking, defecte vervoermiddelen, opeenhoping van orders, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gemis aan voldoende voorraad en over het algemeen omstandigheden die storend werken op de regelmatige productie bij Tramontana Distribution en/of op de levering aan Koper.
8.4 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel de Koper als Tramontana Distribution gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8.5 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, het reeds afgeleverde deel van de producten behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Tramontana Distribution is, ongeacht de grondslag daarvan zoals toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad en derhalve ook in geval van grove schuld of opzet van ondergeschikten van Tramontana Distribution of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, te allen tijde beperkt tot schade aan zaken die het directe gevolg is van het schadetoebrengende feit. Tramontana Distribution is derhalve niet aansprakelijk voor schade door letsel of overlijden van personen of gevolgschade.
9.2 De aansprakelijkheid van Tramontana Distribution voor schade als in het vorige lid bedoeld is verder beperkt tot het door Tramontana Distribution met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien in voorkomend geval om welke reden ook er geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van Tramontana Distribution beperkt tot de factuurwaarde van de leverantie waartoe het schadeveroorzakend product behoorde.
9.3 Koper zal Tramontana Distribution vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Tramontana Distribution op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Koper niet aansprakelijk is of zou zijn.
9.4 De beperkingen in de aansprakelijkheid van Tramontana Distribution als bepaald in de vorige leden van dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Tramontana Distribution of haar leidinggevende ondergeschikten.

10. Verpakking
10.1 Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, zoals onder andere maar niet uitsluitend laadborden, pakkisten, kratten, containers, wordt aan Koper in bruikleen gegeven. Tramontana Distribution kan aan Koper statiegeld over de emballage berekenen.
10.2 Tenzij Koper bij ontvangst anders aantoont, wordt Koper geacht de emballage in goede staat te hebben ontvangen. Kosten voor reparatie van de aan de emballage toegebrachte schade worden door Tramontana Distribution aan Koper in rekening gebracht. Verlies van de emballage zal eveneens aan Koper in rekening worden gebracht.
10.3 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft onder alle omstandigheden eigendom van Tramontana Distribution; Koper is niet bevoegd deze te vervreemden of daarover op andere wijze te beschikken.
10.4 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage dient door Koper voor Tramontana Distribution ter beschikking te worden gehouden. Tramontana Distribution zal zorg dragen voor het afhalen van de niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage bij Koper.
10.5 De voor eenmalig gebruik bestemde emballage is onderdeel van het geleverde product en zal niet door Tramontana Distribution worden teruggenomen.

11. Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders is aangegeven, is Koper verplicht de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder dat Koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of het toepassen van schuldvergelijking. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Tramontana Distribution de beschikking over het geld heeft verkregen.
11.2 Zolang vorige leveringen niet volledig zijn betaald, heeft Tramontana Distribution het recht indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen, alsook om verdere levering op te schorten. Koper is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van Tramontana Distribution de door deze noodzakelijk geachte zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan Tramontana Distribution.
11.3 Na verloop van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal Koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In dat geval worden alle vorderingen die Tramontana Distribution op Koper heeft in zijn geheel opeisbaar, onverminderd de overige aan Tramontana Distribution toekomende rechten. Bovendien kan door Tramontana Distribution zonder dat ingebrekestelling vereist is rente in rekening worden gebracht op basis van de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 3%, met dien verstande dat te allen tijde een rente van minimaal 12% per jaar over het uitstaande bedrag is verschuldigd. De renteberekening zal ingaan op de eerste dag nadat de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is verstreken.
11.4 De volledige aan incassering verbonden kosten, zoals porti, telefoon- en interne behandelingskosten, alsmede de volledige proceskosten en kosten van (buiten)gerechtelijke rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door een gerechtelijke instantie geliquideerde kosten, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 750.
11.5 Tramontana Distribution is gerechtigd om eventuele door haar aan Koper verschuldigde bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Koper verschuldigd is aan Tramontana Distribution, of aan Tramontana Distribution gelieerde ondernemingen.

12. Ontbinding
12.1 Onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding, is Tramontana Distribution gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan Koper verschuldigd is, de overeenkomst met Koper zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, de geleverde producten terug te nemen en bij gedeeltelijke ontbinding de levering aan Koper op te schorten, indien Koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, Koper zijn bedrijf staakt, Koper surseance aanvraagt, Koper in staat van faillissement wordt verklaard, Koper een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermede vergelijkbare omstandigheden voordoen.
12.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst op een of meer van de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering die Tramontana Distribution op Koper heeft, terstond opeisbaar.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door Tramontana Distribution aan Koper geleverde producten blijven eigendom van Tramontana Distribution, tot de Koper aan al zijn verplichtingen jegens Tramontana Distribution terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Tramontana Distribution verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen van Tramontana Distribution jegens de Koper wegens tekortschieten door de Koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Tramontana Distribution, heeft voldaan. Koper houdt tot dat moment de zaken voor Tramontana Distribution.
13.2 Koper is, vóór het moment van volledige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden, of de eigendom ervan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
13.3 Indien Koper, vóór het moment van volledige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening uit of mede uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten een nieuwe zaak vormt, doet Koper deze zaak voor Tramontana Distribution vormen en wordt Tramontana Distribution eigenaar van deze zaak. Koper houdt tot het moment van volledige betaling de zaken voor Tramontana Distribution.
13.4 Tramontana Distribution is gerechtigd de producten die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden, zonder voorafgaande waarschuwing. Koper machtigt Tramontana Distribution reeds nu voor alsdan om daartoe de bij of voor de Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, komen voor rekening van Koper.
13.5 Alle in het bezit van Koper zijnde van Tramontana Distribution afkomstige producten en emballage worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van Koper zijnde hoeveelheid product naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaan.

14. Geschillen
14.1 Alle geschillen tussen Koper en Tramontana Distribution, ook betreffende de enkele invordering van het door Koper verschuldigde, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de contractsluitende Tramontana Distribution entiteit is gevestigd, welke rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn.
14.2 In afwijking van het in lid 1 bepaalde is Tramontana Distribution te allen tijde gerechtigd een geschil ter beslechting door arbitrage voor te leggen overeenkomstig de Rules of Arbitration van de International Chamber of Commerce door een of meer arbiters benoemd overeenkomstig de genoemde regels.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle verbintenissen met Tramontana Distribution, is uitsluitend het recht van toepassing van het land waar de contractsluitende Tramontana Distribution entiteit is gevestigd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Diversen
16.1 Koper zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Tramontana Distribution geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tramontana Distribution.
16.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht. Tramontana Distribution behoudt zich het recht voor de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de vervangen bepaling.

Blijf op de hoogte!

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Invalid Input

Disclaimer

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

© 2023 Goppion Caffè Benelux
Website: Djen Design

Volg ons